Vacancies

Koördineerder: Bejaardesorg
Badisa (Standplaas Bellville)

Badisa benodig die dienste van ‘n geregistreerde maatskaplike werker met die opdrag om bejaardesorgdienste te koördineer.

Die aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Fasiliteer en bestuur van prosesse in samewerking met besture van tehuise vir bejaardes -en gestremdes en dienssentrums.
 • Skakeling met plaaslike gemeentes, beheerrade, staat en gemeenskap.
 • Behartiging van navorsing ten opsigte van bejaarde –en gestremdesorg.
 • Daarstel van prosedures, beleid, handleidings en inligtingstukke.
 • Toesig dat aan statutêre vereistes voldoen word.
 • Ontwikkeling van geïntegreerde bejaarde -en gestremde sorg dienste.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens 5 jaar relevante ondervinding in die veld van dienslewering aan ouer -en gestremde persone, het uitstekende vaardighede in fasilitering, die vermoë om op alle vlakke te kommunikeer, vermoë, om strategies te kan dink, om binne ‘n span saam te werk, asook bewese leier eienskappe.

Registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Die kandidaat beskik verder oor goeie rekenaar vaardighede, en moet bereid wees om te reis.

In terme van die organisasie se transformasiebeleid sal kandidate uit die aangewese groepe voorkeur by aanstelling geniet.

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftree skema, asook ruim verlof.

Rig ‘n volledige CV, met ‘n duidelike aanduiding van die pos waarvoor u aansoek doen, vóór/op 17 Augusts 2018 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne
Privaatsak X8
Bellville
7535

e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Administratiewe/Rekenkundige Beampte
Toevlug, Worcester

Toevlug is ’n program van Badisa, ’n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaap] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
 • Finansiële administrasie (behandelingsfooie, invordering van mediese fondsbetalings, subsidies en rekeninge)
 • Salarisadministrasie
 • Opstel van begrotings
 • Byhou van debiteure
 • Maandelikse opstel van finansiële state
 • Administratiewe en sekretariële pligte.

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik. Verdere vereistes sluit in ’n BCom/BRek of soortgelyke toepaslike kwalifikasie; 3-5 jaar ondervinding van bogenoemde verantwoordelikhede/funksies, akkuraatheid en die vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, asook kennis van Pastel en VIP.

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen voor 23 Augustus 2018 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne
Privaatsak X8
Bellville 7535

e-pos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.