21 Mylpale: Badisa se Mondigwording: 21 Jaar van Genade

Badisa vier hierdie jaar sy 21ste verjaardag en ons is dankbaar vir die volhoubare bestaan van die organisasie wat van aanpasbaarheid en innovasie getuig. 

Badisa was gestig gedurende April 2003 toe die twee barmhartigeidsdienste, naamlik Sinodale Kommissie vir Diens van Barmhartigheid (SKDB) en Sinodale Kommissie vir Diakonale Dienste (SKDD) van die NG Kerk (Wes- Kaap) en die VG Kerk (Kaapland) amalgameer om een organisasie te vorm. Die naam Ba-di-sa is ‘n samestelling van die woorde ‘Barmhartigheid, Diens/Diakonaat, Saam’. In Tswana beteken die woord Badisa ‘herder/versorger/ouderling’.

‘n Klein Begin 

Vir die VG Kerk (voorheen die NG Sendingkerk) het die klem in die vroeë 1900’s op plaaslike armsorg geval. Tydens die Depressie in 1933 en die noodtoestande in 1944 en 1945, is daar uitgereik na die Noordweste en die Karoo met die verspreiding van voedsel en klere. In 1931 begin die kerk met opleiding van “Kristelike Sosiale Werkers”. In 1953 registreer die Welsynskommissie as welsynsorganisasie, en in 1978 snoer die SKDD die verskillende werksaamhede van barmhartigheidsdienste binne die VG Kerk saam.

Die NG Kerk, destyds deel van die kerk in Nederland en nog nie bekend as die NG Kerk nie, het gefokus op versorgings- en onderwysprogramme. Nood het aan die kerk se deur geklop na die twee Anglo-Boereoorloë (1880 en 1899), die Eerste Wêreldoorlog (1914) en gesondheidsrampe soos die Groot Griep (1918) wat die oprigting van kinderhuise genoodsaak het. Sosiale en ekonomiese krisisse soos die Arm Blanke Vraagstuk en die Depressie (1933) het die behoefte aan opheffingsprogramme en aan maatskaplike werkers uitgewys. In daardie tyd het opleiding van maatskaplike werkers begin. Tydens 1940 is die eerste Maatskaplike Rade gestig en die Departement van Volkswelsyn het tot stand gekom. In 1978 registreer die SKDB as welsynsorganisasie.

Vandag Staan ons in Verwondering

Badisa bestaan tans uit 134 takke (of programme) met meer as 3 000 werknemers, bedien meer as 700 000 mense jaarliks, het standhoudende vennootskappe, asook ‘n paar duisend vrywilligers en donateurs wat bydra tot die volhoubaarheid van die organisasie.

Ons vier hierdie 21 jaar van barmhartige dienslewering met groot dankbaarheid, nederigheid en diepe afhanklikheid van ons Hemelse Vader. Aan elke belanghebbende – van leierskapslede tot werknemers en vrywilligers – baie dankie vir julle bereidwilligheid om aan te pas by veranderde omstandighede en nuwe planne te bedink om uitdagings te bowe te kom.

Vier Saam met ons Fees

Vanaf April tot September hierdie jaar, gaan ons 21 besonderse Badisa mylpale weekliks bekend maak in aanloop tot ‘n verjaardag funksie wat op 4 September 2024 gaan plaasvind. Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn of teken in op ons maandelikse nuusbrief om saam met ons te vier.