Ontmoet die Nuwe Leiers van Badisa: Kampioene van Maatskaplike Ontwikkeling

Badisa, ‘n geregistreerde nie-winsgewende organisasie* en ‘n openbare weldaadsorganisasie**, het ‘n nuwe Ledevergadering en Bestuursraad vir die volgende drie-jaar termyn (2023 – 2026) verkies. Hierdie individue is toegewyd om ‘n tasbare verskil in die lewens van kwesbare mense in Suid-Afrika te maak, en ons is verheug om hulle by die span te verwelkom. By Badisa, vorm maatskaplike ontwikkeling die kern van alles wat ons doen. Ons gemeenskapsgebaseerde programme strek oor die Wes-, Noord- en Oos-Kaap en bereik diegene wat dit die nodigste het.

Korporatiewe Bestuur

Badisa hou by die beginsels van goeie korporatiewe bestuur soos uiteengesit in die King IV-verslag, en plaas groot belang op die doeltreffende bestuur van die hulpbronne wat deur skenkers, ondersteuners en die regering verskaf word. Om voldoening te verseker, het Badisa strukture gevestig wat met hierdie beginsels ooreenstem, en ons beleide en protokolle word gereeld hersien terwyl die implementering daarvan op alle vlakke gemonitor word.

Badisa se Organisasiestruktuur en Regstatus

Die organisatoriese landskap in Suid-Afrika het beduidende veranderinge ondergaan sedert Badisa se stigting in 2003, wat dus vereis dat ons gereeld ons struktuur en wetlike status moet herevalueer. Om behoeftiges effektief te ondersteun, moet Badisa, as ‘n entiteit of deur ons individuele programme, onssself as ‘n strategiese vennoot vestig. Deur vennootskappe met soortgelyke, of eendersdenkende NROs te vorm, kan ons ons impak op die samelewing verbeter. Sodanig is ‘n toegewyde taakspan saamgestel om hierdie saak aan te spreek.

Ons Bestuurstruktuur

Badisa se bestuurstruktuur bestaan uit die Ledevergadering, Bestuursraad, Bestuursprogram (bestuurspan, middelbestuur en ondersteuningspersoneel) en die beheerrade van die programme (takke) op plaaslike vlak. Die strategiese bestuursfunksie is gebaseer op die Ledevergadering, Bestuursraad en Bestuurspan. Die Bestuursraad word ondersteun deur komitees wat uit kundiges bestaan.

Oor die algemeen bevorder hierdie struktuur eienaarskap op plaaslike vlak, terwyl stabiliteit en ‘n eenvormige benadering in terme van strategie, beleid en ‘n gemeenskaplike identiteit die belange van primêre belanghebbendes dien, naamlik die VG Kerk (Kaap) en die NG Kerk (Wes-Kaap).


Badisa se grondwet vereis spesifiek dat die Ledevergaderingstruktuur uit die volgende moet bestaan:
 • Gelyke verteenwoordiging van twee kerke (10 lidmate elk)
 • Veertien verteenwoordigers van die programme uit die sewe Badisa streke
 • Twee predikante in Sinodale diens (Diakonie)
 • Vier deskundige lede
 • Badisa se Hoof Uitvoerende Beampte


Die Bestuursraad word uit bogenoemde lede verkies, terwyl streekverteenwoordiging in die Ledevergadering uit verkose voorsitters van die Beheerrade bestaan.

Ons verwelkom graag die volgende nuutverkose verteenwoordigers:

Verenigde Gereformeerde Kerk (VGK)
 • Ds Charlton Crowley
 • Ds Shaldon Julies
 • Ds Xholani Mhobo
 • Ds Derick Myburgh
 • Ds Malcolm James
 • Ds Clinton Petersen
 • Ds Marite Frantz
 • Ds Eugene Vaas
 • Ds Kenny van Rensburg
 • Ds Gerome Haupt
Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK)
 • Ds Charl van Rensburg
 • Ds Corne Kemp
 • Ds Leon Marais
 • Ds Jacobus Snyders
 • Ds Karla Smit
 • Ds Attie Botha
 • Ds Bertine Malan
 • Ds Lounette Engelbrecht
 • Ds Carel van der Merwe
 • Ds Jannie Du Plessis
Streekverteenwoordigers
 • Mnr Martin de Klerk
 • Mev Jacoba Visagie
 • Ds Dawid de Wet
 • Dr Marietjie Strydom
 • Ds Julian Coetzee
 • Past Mark Solomon
 • Mev Augusta Stewart
 • Dr Christo van der Walt
 • Mnr Gerald Davids
 • Ds Nelis Janse van Rensburg
 • Mnr Wilbur van Niekerk
 • Ds Danie le Roux
 • Mev Sarie Snyman
 • Mnr Neil Rademeyer
Spesialis Lede
 • Mnr Wouter Hugo
 • Mev Julia Zingu
 • Mnr Stefanus Malherbe
 • Dr Willie van der Merwe
Hoof Uitvoerende Beampte
 • Mnr Basie van Wyk

* NPO 011-891
** PBO 930 006 348