Steinthal Kinder- en Jeugsorgsentrum is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes- en Suid-Kaap] en VGKSA [Kaapland].  Die Beheerraad van Steinthal Kinder en Jeugsorgsentrum wag op aansoeke van gemotiveerde en dinamiese Kinder en Jeug sorgwerkers met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, vir die pos as Senior Kinder en Jeugsorg werker.

Die aangewese  kandidaat moet beskik oor ‘n Kinder en Jeugsorg kwalifikasie en  toepaslike ervaring op seniorvlak.  Hy/sy sal aan die Bestuurder, van Steinthal KJSS rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees:

Die Senior KJSW is verantwoordelik om:

Kern Funksies:

Verantwoordelikhede:

Opleidingsmentor:                                                                                                                                                             

Bestuurs verantwoordelikhede:

  1. Verteenwoordig die KJSW’s op die Interne bestuur.
  2. Gee begrotings insette.
  3. Stel strategiese doelwitte op.
  4. Doen jaarlikse prestasie beoordeling van KJSW.

Akademiese Kwalifikasies:

Sluitingsdatum vir aansoeke:         22 September 2023

Aanvangsdatum:                              1 October 2023

Vergoeding

Sluit in salaris,mediese fonds, pensioenfonds en verlof.

Stuur volledige CV sowel as gesertifiseerde afskrifte van indentiteitsdokumente, bestuurderslisensie, registrasie by SACSSP aan:

Die Bestuurder,

Steinthal KJSS ,

Privaatsak X4,

Tulbagh,

6820

Tel: (023) 110 0051

Epos kan gestuur word aan: info@steinthalkjss.co.za

(Indien u nie binne ‘n maand van ons hoor nie was u aansoek nie suksevol nie.Should you not hear from us within a month, then your application was unsuccessful)