Stilbaai Bejaardesorg, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans

• Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)

 • Salarisadministrasie en statutêre opgawes

 • Opstel van begrotings

 • Maandelikse opstel van finansiële state

 • Administratiewe pligte.

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaar-vaardighede beskik. Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis.

Voordele:

Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftreeskema, asook ruim verlof.

Rig ’n volledige CV voor Vrydag, 23 Oktober 2020 aan:

Die Direkteur Menslike Hulpbronne, Badisa,

Privaatsak X8,

Bellville

7535

of e-pos: mhb@badisa.org.za

Leave a Reply