Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum, is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor kinders en jeugdiges, word vir die volgende betrekking ingewag: Vereistes Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuurder : Vakkundige Dienste rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: • Funksionering en samewerking binne multi-terapeutiese span • Assessering van kinders, asook die opstel en bestuur van ontwikkelingsplanne • Individuele terapie sowel as groepwerk met kinders • Statutêre dienslewering aan kinders soos bepaal deur die Kinderwet • Deelname aan gemeenskapswerkprojekte • Skakeling met ouers, vakansievriende, skole, gemeenskap en ander vakkundiges • Bestuurs- en administratiewe take. Die ideale kandidaat beskik oor ‘n BA/B Diac graad of diploma in Maatskaplike Werk, is geregistreer by SACSSP en beskik oor ‘n geldige rybewys.Onlangse ondervinding van kinder- en jeugsorgwerk, ontwikkelingsgerigte assessering van kinders wat sorg en beskerming benodig sowel as opleiding en ondervinding in Spelterapie sal as aanbeveling dien. Diensaanvaarding : So spoedig moontlik Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof. Rig volledige CV, voor 20 Desember 2019 aan: Die Bestuurder, Huis Andrew Murray, Posbus 129, Wellington, 7654 e-pos: info@andrewmurray.org.za Faksnommer: 021 873 5265

Leave a Reply