Huis van Heerde, Kinder-en Jeugsorgsentrum; is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes Die aangewese kandidaat sal aan die Bestuurder en Bestuurder Vakkundige Dienste, Huis Andrew Murray / BMD Badisa rapporteer en vir die volgende verantwoordelik wees: • Algehele bestuur van die vakkundige dienste van die sentrum om sodoende ‘n optimale versorgings , ontwikkelings en terapeutiese diens binne ‘n residensiële milieu aan kinders en jeugdiges te verseker • Bestuur en ontwikkeling van alle vakkundige personeel insluitend maatskaplike werkers en Kinder- en Jeugsorgwerkers • Gehalteversekering van vakkundige insette • Bemarking en bestuur van vakkundige begroting • Skakeling met professionele rolspelers, kliënte, beheerraad, gemeenskap en vennote • Bestuurs- en administratiewe pligte Die ideale kandidaat beskik oor ‘n BA/B Diac graad of diploma in Maatskaplike Werk, is geregistreer by SACSSP en beskik oor ‘n geldige rybewys. Minimum werkservaring van 5 jaar, toepaslike ondervinding binne ‘n Kinder- en Jeugsorgsentrum sowel as supervisie van vakkundige personeel en bestuursvaardighede sal as aanbeveling dien. Diensaanvaarding : So spoedig moontlik Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese- en aftreeskema en ruim verlof. Rig volledige CV, voor 20 Desember 2019 aan: Die Bestuurder, Huis Andrew Murray, Posbus 129, WELLINGTON, 7654 e-pos: info@andrewmurray.org.za Faksnommer: 021 873 5265

Leave a Reply