Rogelim Monte Rosa is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Vereistes: Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende: • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans • Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge) • Salaris administrasie • Opstel van begrotings • Uitbetaling van pensioene • Maandelikse opstel van finansiële state • Administratiewe- en sekretariële pligte. Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaar-vaardighede beskik. Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis. Vergoeding: Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftree skema, asook ruim verlof. Rig ’n volledige CV voor 20 Desember 2019 aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbrone, Badisa, Privaat Sak X8, Bellville 7535 of e-pos: mhb@badisa.org.za

Leave a Reply