Badisa Villiersdorp is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Aangewese kandidaat sal verantwoordelik wees vir: • Individuele sorg en ondersteuningsdienste aan kinders en gesinne, onder toesig van maatskaplike werker • Implementering en bedryf van toepaslike gemeenskapsprogramme • Ondersteuning en aanbied van programme met kinders en gesinne in groepsverband • Skakeling, netwerk en sluit van vennootskappe met gemeenskapsrolspelers op alle vlakke • Rekordhouding en Verslaggewing Vereistes: • n Graad of diploma in Maatskaplike Hulpwerk • Registrasie by die Raad op Maatskaplike Diensprofessies (SACSSP) (U kan slegs aansoek doen indien u by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe geregistreer is – heg asb bewys van registrasie vir 2019/2020 aan) • ‘n Geldige bestuurslisensie • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van gemeenskappe • Goeie kommunikasie-, netwerk- en administratiewe vaardighede • Vermoë om binne spanverband, asook onafhanklik te funksioneer Vergoeding: • Sluit in,Mededingende Salaris, Dertiende tjek, Ruim verlofvoordele en Mediese- en Pensioenvoordele Diensaanvaarding: So gou moontlik Voorsien volledige CV en stawende dokumentasie teen 17 September 2019 aan: • Die Bestuurder Maatskaplikediensprogramme, BADISA Villiersdorp, Posbus 53, Villiersdorp • Epos adres : cmrvd@telkomsa.net • Navrae : Me Charlotte Nel / Daniëlle van Rooyen by 028 840 1700

Leave a Reply