Badisa Kuilsrivier is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Verantwoordelikhede sluit in: • Toesig oor en supervisie van maatskaplike dienspersoneel • Programbestuur en -ontwikkeling • Menslike hulpbronbestuur • Betrokkenheid by finansiële bestuur, bemarking en fondswerwing • Leiding en ondersteuning aan Beheerrade • Skakeling met departementele streekkantore, forums en ander rolspelers • Verteenwoordiging en onderhandeling binne gemeenskappe en gemeentes. Vereistes: Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, die vermoë om op alle vlakke te kommunikeer, konflikhantering, strategiese denke, die vermoë om onafhanklik te werk en rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftree skema, asook ruim verlof. Diensaanvaarding: So gou as moontlik Standplaas: Kuilsrivier Stuur ’n volledige CV, met bewys van registrasie, voor/op 13 September 2019 aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Privaatsak X8, Bellville 7530 mhb@badisa.org.za

Leave a Reply