Badisa Bestuursprogram en Badisa Kuilsrivier is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag. Verantwoordelikhede sluit in:

  • Toesig oor en supervisie van maatskaplike dienspersoneel
  • Programbestuur en -ontwikkeling
  • Menslike hulpbronbestuur
  • Betrokkenheid by finansiële bestuur, bemarking en fondswerwing
  • Leiding en ondersteuning aan Beheerrade
  • Skakeling met departementele streekkantore, forums en ander rolspelers
  • Verteenwoordiging en onderhandeling binne gemeenskappe en gemeentes.

Vereistes: Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, die vermoë om op alle vlakke te kommunikeer, konflikhantering, strategiese denke, die vermoë om onafhanklik te werk en rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Die kandidaat moet bereid wees om te reis. Ons bied ’n onderhandelbare salaris, aangevul deur ’n mediese en aftree skema, asook ruim verlof.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik Standplaas: Kuilsrivier en Weskus area Stuur ’n volledige CV, met bewys van registrasie, voor/op 24 Julie aan: Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Privaatsak X8, Bellville 7530 of epos mhb@badisa.org.za

Leave a Reply