Overberg Tehuis is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

• Bestuur van die Tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

• Bestuur van die Tehuis om sodoende ’n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker

• Bestuur en ontwikkeling van personeel

• Opstel en bestuur van begrotings

• Batebestuur en instandhouding

• Voorraadbeheer

• Gehalteversekering

• Fondsinsameling

• Skakeling met Badisa hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde

• Administratiewe pligte.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.  Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes, sal as sterk aanbeveling dien. Moet oor ’n geldige rybewys beskik.

Diensvoordele:

  • Vergoeding behels ’n onderhandelbare salaris asook ruim verlofvoordele.

Rig ’n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen voor 21 Junie 2019 aan: e-pos: mhb@badisa.org.za


Leave a Reply