Rogelim Monte Rosa is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en vir die volgende verantwoordelik wee:

  • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
  • Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)
  • Salaris administrasie
  • Hantering van trustfondse
  • Opstel van begrotings
  • Uitbetaling van pensioene
  • Maandelikse opstel van finansiële state
  • Administratiewe- en sekretariële pligte

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik.  Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel Accounting en Pastel Payroll, word vereis.

Vergoeding:

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftree skema, asook ruim verlof.

Sluitingsdatum: 23 April 2019

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 23 April 2019 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535

E-pos:  mhb@badisa.org.za

Leave a Reply