Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Badisa benodig die dienste van ‘n geregistreerde maatskaplike werker met die opdrag die koordinedering en ontwikkeling van bejaardesorgdienste.

Die aangewese kandidaat sal onder andere verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Fasiliteer en bestuur van prosesse in samewerking met besture van tehuise vir bejaardes -en gestremdes en dienssentrums.
  • Navorsing en ontwikkeling van prosedures, beleid, handleidings en inligtingstukke.
  • Toesig dat aan statutêre vereistes voldoen word.

Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens 5 jaar relevante ondervinding in dienslewering aan ouer -en gestremde persone, het uitstekende vaardighede in fasilitering, die vermoë  om op alle vlakke te kommunikeer, vermoe om strategies te kan dink, om binne ‘n span saam te werk, asook bewese leier eienskappe.

Registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend.  Die kandidaat beskik verder oor goeie rekenaar vaardighede, en moet bereid wees om te reis.

Vergoeding:

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftree skema, asook ruim verlof.

Diensaanvaarding:  1 Junie 2019

Rig ‘n volledige CV, met ‘n duidelike aanduiding van die pos waarvoor u aansoek doen, vóór/op 18 April 2019 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne, Privaatsak X8, Bellville, 7535

e-pos:  mhb@badisa.org.za

Leave a Reply