Huis Wittekruin is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie betrekking ingewag.

Vereistes:

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer en verantwoordelik wees vir die volgende:

 • Bestuur van die Tehuis en Dienssentrum om sodoende ‘n optimale versorgingsdiens aan bejaardes te verseker
 • Bestuur en Ontwikkeling van personeel
 • Opstel en bestuur van begrotings
 • Batebestuur en instandhouding
 • Voorraadbeheer
 • Gehalteversekering
 • Fondsinsameling
 • Skakeling met Badisa-hoofkantoor, inwoners, beheerraad, gemeenskap en vakbonde
 • Administratiewe pligte

Die ideale kandidaat beskik oor ’n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ’n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los. Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes.  Vorige ervaring van die bestuur van ’n tehuis vir bejaardes sal as sterk aanbeveling dien. Moet oor ’n geldige rybewys beskik.

Vergoeding:

 • Onderhandelbare salaris
 • Ruim verlof

Sluitingsdatum: 18 April 2019

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, aan.

e-pos: mhb@badisa.org.za

Leave a Reply