Vereistes:

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir die volgende:

  • Gerekenariseerde boekhouding tot proefbalans
  • Finansiële administrasie (losies, subsidies en rekeninge)
  • Salaris administrasie
  • Hantering van trustfondse
  • Opstel van begrotings
  • Uitbetaling van pensioene
  • Maandelikse opstel van finansiële state
  • Administratiewe- en sekretariële pligte

Kandidate moet oor goeie menseverhoudinge en goed ontwikkelde syferkundige en rekenaarvaardighede beskik.  Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis.

Vergoeding:

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris, aangevul deur ‘n mediese en aftree skema, asook ruim verlof.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor 2 Maart 2019 aan:

Die Direkteur: Menslike Hulpbronne

Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535

E-pos:  mhb@badisa.org.za

Leave a Reply